Kurt Wegner

Username:  Password: 

Stadgar

Föreningen Kurt Wegners Konst

Stadgar för ideella föreningen Kurt Wegners Konst.

Utdrag ur Brittas testamente, villkor för den konstnärliga kvarlåtenskapen:

" 4. All övrig egendom skall tillfalla ovanstående arvtagare gemensamt, att i första hand användas till förvaltning av min avlidne makes, Kurt Wegner, efterlämnade konstnärliga verk. Förvaltningen skall ske i samråd mellan mina arvtagare jämte två av mig och senare förvaltningsgruppen utsedda personer, varvid mina döttrar skall ha två röster vardera och min avlidna dotters, Monica Jülke, söner likasom de utsedda personerna, en var. "


§ 1

Föreningens namn skall vara: Kurt Wegners Konst. Föreningen har säte i Järna, Södertälje kommun.

§ 2

Föreningens ändamål är att förvalta Kurt Wegners konstnärliga kvarlåtenskap och att befordra kännedom om och känsla för densamma. Samt sådan konstnärlig verksamhet som föreningens styrelse och/eller kurator anser ha ett förhållande till denna. Föreningen månar om barns och ungdomars möjligheter att engagera sig för bildande konster. Eventuella inkomster skall nyttjas till föreningens ändamål.

§ 3

Medlem i föreningen kan var och en bli som vill verka för föreningens ändamål och vars medlemskap bejakas av 2/3-dels medlemsmajoritet.

§ 4

Föreningens verksamhet ledes av en styrelse som initialt består av två personer från vardera av Kurt och Britta Wegners döttrars familjer samt två av Britta Wegner utsedda personer. Därefter utses styrelsen varje år av föreningens årsmöte. Styrelsen är sin egen valberedning. Styrelsen kan inom eller utom sig utse en kurator som handhar det dagliga arbetet och kontakter med omvärlden.

§ 5

Årsmöte skall hållas mellan den 20/8 och den 20/9 varvid nya medlemmar och verksamheten godkännes av medlemskapet. Kallelse till årsmöte och medlemsmöte skall utgå minst 14 dagar före möte.

§ 6

Föreningen skall vara undantagen från tillsyn enligt Tillsynslagen.

§ 7

Ändring av dessa stadgar kan göras av två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Ändringsförslag skall utgå med kallelsen, men kan i skälig grad justeras på möte. För ändring krävs 2/3-dels närvaro av medlemskapet och 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar.

§ 8

Upplösning av föreningen beslutas enligt § 7. Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla en liknande ideell verksamhet

Dessa stadgar antogs slutgiltigt vid årsmöte 2002-10-06 i närvaro av:
Ebba Breidenstein, Konrad Breidenstein, Erik Wiedersheim-Paul, Daniel Jülke, Henrik Jülke, Sigrid Wiedersheim-Paul, Ivar Heckscher samt Göran Fant genom ombud.